Vedtekter

Vedtekter For Færder Fyrs Venner (FFV) org. Nr. 915 269 6131 (24.05.20)

Revidert og vedtatt på ekstraordinært årsmøte 12. juni 2020

§ 1. STIFTELSE

Foreningen Færder Fyrs Venner ble stiftet 10.06.2011 og er en frivillig og ideell organisasjon hjemmehørende i Færder Kommune. Foreningen er tilsluttet Norsk Fyrhistorisk Forening (NFHF).

§ 2. FORMÅL OG METODER

Foreningens formål er å bidra til å bevare, bygningsmassen FFV disponerer som et kulturminne, gjennom antikvariske prinsipper og sikre almenhetens tilgang til Tristein.

Kultur minnene sikres ved vern gjennom tilpasset bruk. Deler av fyreiendommen driftes som en kystleds destinasjon etter avtale med Kystverket. Formidle kunnskap om kystkultur og om fyrets unike historie. Foreningen eller enkeltmedlemmer skal ikke drive kommersiell drift på fyrstasjonen.

§3 ORGANISASJONSFORM

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser. Foreningens organer er styret med underkomiteer og årsmøtet.

§4 MEDLEMMER

Foreningen er åpen for alle personer som ønsker å støtte, har interesse for og vil bidra til at fyrstasjonens historie blir ivaretatt for framtiden. Det er kun adgang for personlig medlemskap. FFV kan også tegne for støttemedlemmer uten stemmerett.

§5 RETTIGHETER OG PLIKTER KNYTTET TIL MEDLEMSKAPET

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøtet, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Det er ikke anledning til å stemme ved fullmakt. For å kunne stemme på årsmøte kreves minst 4 ukers medlemskap. Alle medlemmer må ha betalt kontingenten senest 4 uker før årsmøtet. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter og kan strykes som medlem i foreningen. Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøtet.

1

§6 ÅRSMØTE

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet. Årsmøtet skal avholdes innen utløpet av mars hvert år. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle har en stemme. Møteleder velges av årsmøtet

Med mindre annet er bestemt, skal vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Årsmøtet innkalles skriftlig av styret, med minst 4 ukers varsel, direkte til medlemmene. Nettbaserte medier kan benyttes. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten.

§7 ÅRSMØTET SKAL BEHANDLE FØLGENDE SAKER

 1. 1  godkjenne innkalling
 2. 2  valg av ordstyrer, referent, tellekorps og to til å signere protokoll.
 3. 3  årsmelding
 4. 4  revidert regnskap
 5. 5  innkomne forslag
 6. 6  godkjenne plan for vedlikehold og utvikling av fyrstasjonen
 7. 7  forslag til budsjett
 8. 8  fastsette kontingent
 9. 9  valg av medlemmer til styret. (Leder, sekretær og kasserer velges separat).
 10. 10  valg av revisor, funksjonstid 2 år. (kan gjenvelges)
 11. 11  valg av valgkomite

§8 EKSTRA ORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

2

§9 STYRET

Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer bestående av leder, sekretær, kasserer og to ordinære styremedlemmer. I tillegg velges 2 varamedlemmer. Styremedlemmer velges for 2 år og varamedlemmer for 1 år. Av kontinuitets grunner velges 3 av styremedlemmene det ene året og 2 det andre året. Varamedlemmer har møte og talerett, når de møter som vara har de også stemmerett. I tillegg kan ledere for oppnevnte underkomiteer møte. Styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges. Styret er beslutningsdyktig når møteinnkalling med saksliste er sendt styremedlemmene minimum 3 dager før møtedato, og når det er minst 3 medlemmer til stede. Minst 3 medlemmer av styret bør bo i Færder kommune.

Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Det er kun styret eller styrets leder som kan gjøre avtaler og representere foreningen utad.

§10 STYRET HAR ANSVARET FOR

 • iverksette årsmøtevedtak
 • avholder medlemsmøter, der det informeres om foreningens drift, styremøter, praktiske oppgaver, dugnader og vaktlister for vertskap. Opprette kontakt mot medlemmene på nettbaserte medier.
 • drifte foreningens båt, sørge for vaktlister og kvalifisert personell til å føre denne.
 • daglig drift og utleie av signalboligen i samarbeid med OF.
 • oppnevne underkomiteer eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 • drive opplæring og nødvendig kursing.
 • administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende budsjett, vedtak og instrukser.
 • god tid ha planer for neste års drift, med kostnader for å legge fram disse på årsmøtet.
 • arbeide med rekruttering og andre organisasjonsoppgaver i foreningen.
 • medlemsinformasjon behandles i henhold til Personvernloven
 • representere foreningen utad og samarbeide med Kystverket, Oslofjordens Friluftsråd (OF), NFHF, offentlige myndigheter i Færder kommune og nasjonalparkens styrende organer.
 • det skal føres referat fra alle styremøter, disse gjøres tilgjengelig for foreningens medlemmer.

3

§11 SIGNATUR

For styret tegner leder og et styremedlem i fellesskap, fortrinnsvis kasserer eller sekretær

§12 VEDTEKTSENDRING

Forslag til endring av vedtekter fremmes skriftlig til styret minst 2 måneder før årsmøtet. Hvoretter forslaget legges fram på et medlemsmøte i forkant av årsmøtet, der forslaget om vedtektsendring skal framkomme av innkallingen. Endringer av vedtekter skal bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§13 OPPLØSNING

Oppløsning av foreningen kan bare behandles av ordinært årsmøte, og etter å ha vært på sakslisten. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles til ekstraordinært årsmøte tre måneder senere for fornyet behandling. Det kreves da alminnelig flertall på det etterfølgende årsmøtet uansett hvor mange som er til stede. Det velges et avviklingsstyre som skal gjennomføre avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, eller får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

Foreningens eiendeler og verdier skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse, tilfalle Kystverket til vedlikehold eller investeringer i bygningsmassen på Tristein.

4